Allmänna villkor

Medlemskap

Medlemskapet är personligt och ger dig tillgång till Skrotnissarnas gym. Skrotnissarna förbehåller sig rätten att ändra i utbud, öppettider och allmänna villkor och ingen ersättning utgår till medlem vid angivna förändringar. Medlem registreras i en databas. Genom undertecknande av detta avtal godkänner medlem registrering i databasen. För medlem som ej har fyllt 16 år förutsätts det att målsman tecknar avtalet för medlems räkning.

Avtalsstid och Uppsägning
Avtal som är tecknade för autogiro är ett tillsvidareavtal och löper vidare till dess uppsägning sker. Uppsägning kan endast ske om den avtalstid du tecknade har passerat. Uppsägning kan då göras i receptionen på gymmet.
Autogiromedlemskap har tre (3) månaders uppsägningstid, gäller dock ej student/seniorkortet. 

20:e varje månad är brytningstiden.

Vid graviditet eller sjukdom som omöjliggör träning eller efter särskild överenskommelse mellan medlemmen och Skrotnissarna kan medlemskapet frysas, dock längst i tre (3) på varandra följande månader/kalenderår. 

Har medlemmen intyg från läkare eller vårdansvarig för längre uppehåll kan sådant göras.

Skrotnissarna förbehåller sig rätten att omgående avbryta detta avtal i det fall medlem inte uppfyller överenskommelsen i enlighet med detta avtal.

I det fall medlem har en studerandekoppling på 100% och medlem inte längre studerar, höjs avgiften till ordinarie pris och avtalet löper vidare.

Betalningsvillkor
All löpande betalning sker i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den 28 i varje månad. Undantaget om den tjugoåttonde (28) infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdag efter förfallodagen. Om täckning saknas tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle i enlighet med gällande lagstiftning. Skrotnissarna förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare för indrivning av annan part. Genom tecknande av detta avtal ger medlem Skrotnissarna rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part. Ingen återbetalning av förskottsbetalda avgifter sker.

Medlemskap tecknade på 10-ggr/klippkort samt 1 månad betalas via faktura, kort eller swish, och avbryts efter avtalets slut om inte medlemmen tecknar nytt avtal innan det tidigare löpt ut.

Prisändringar / Indexhöjning
Skrotnissarna äger rätt att justera priset. Föreligger fel eller brist varpå medlem vill framföra klagomål, skall medlemmen utan dröjsmål reklamera Skrotnissarna. Alla kostnader för att hävda medlemmens rätt mot Skrotnissarna skall bekostas av medlemmen.

Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer Medlem att avstängas från träning tills betalning sker. Medlems betalningar fortlöper dock enligt avtalet, även om inpasseringen är spärrad tills skuld är betalad.

Träning för barn/ungdomar, Minimiålder.
Minimiålder för att teckna medlemsavtal är från och med det år medlemmen fyller 16 år.

Ungdomar som börjat högstadiet erbjuds träning i Skrotnissarnas Idrottsförening med särskilda, ledarledda pass. Anmälan till ungdomsträning sker via blankett på gymmet, eller formulär på hemsidan, eller till e-post: info@skrotnissarna.se

Barn under högstadieålder, eller barn som inte är medlemmar i Trosa Atletik Idrottsförening och därmed inte får träna med sin målsman, får ej vistas i gymmets träningslokaler utan får under tiden målsman tränar, vistas i entrédelen. Barnet får under inga omständigheter klättra på maskiner, använda konditionsutrustning, störa andra medlemmar mm.
Är ditt barn får bli medlem i föreningen som nämns ovan, gå på ledarledda pass och sedan även träna tillsammans med målsman om denna har giltigt träningskort på Skrotnissarnas Gym.

Medlemstagg samt ändring av namn, telefon, kontonr m.m.
Medlem som besöker Skrotnissarna ska vid varje tillfälle registrera sig genom passagetaggen.
Om Medlem förlorar sin tagg eller om detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till info@skrotnissarna.se, som då utfärdar en ny medlemstagg mot en ersättning om 100 kr.

Medlemmen skall underrätta Skrotnissarna vid ändring av medlems personfakta som namn, adress, telefonnummer, kontouppgifter eller mailadress. Skrotnissarna bär inte ansvar för de fall då information eller betalningskrav inte når medlem på den av medlem senast angivna adressen.

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m.m.
Skrotnissarnas Gym ansvarar inte för förluster pga stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vid stöld/skadegörelse görs som regel polisanmälan, och allt bevakningsmaterial lämnas in till polisen. Skrotnissarna ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem pga olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå.

Kameraövervakning
Kameraövervakning sker dygnet runt och aktiveras när rörelse i lokalen detekteras. Materialet används endast när brott eller misstanke om brott skett, samt vid olovliga träningar av icke-medlemmar, eller om gymmets regler inte har följts.

Hälsotillstånd
Varje Medlem och besökare ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna hos Skrotnissarna. Vi avråder starkt att inte träna när du har pågående infektion eller annat som kan smitta andra.

Trivselregler och träningsföreskrifter
Det åligger medlemmarna och gäster att följa gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av vår utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen, av Skrotnissarnas personal.
Medlem förutsätts alltid vid besök på gymmet uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal.
Om Medlem inte följer föreskifter och regler förbehåller sig Skrotnissarna rätten att säga upp medlemsskapet. I sådana fall förbehåller sig Skrotnissarna även rätten att fakturera medlem på resterande belopp av årsabonnemang.
All form av skadegörelse, vandalisering, eller vårdslöst beteende gentemot våra lokaler, utrustning eller mot gemene man, medför omedelbar avstängning. Skrotnissarnas lokaler är endast avsedda för träningsrelaterad verksamhet, man får t ex inte, bedriva annan verksamhet eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna. Om ovanstående regler ej följes kan den enskilde individens öppettider begränsas eller medlemskap avslutas.

Praktiska ändringar
Skrotnissarna förbehåller sig rätten att, under förutsättning att detta meddelas genom anslag i Skrotnissarnas lokaler, i förväg ändra schemalagd träning. Skrotnissarna förbehåller sig rätten att göra ändringar av öppettiderna. Skrotnissarna har rätt att vidtaga ändringar i lokalerna och beträffande utrustningarna.

E-post och SMS
I och med det att Medlem lämnat sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer, godkänner hon/han att Skrotnissarna skickar information till honom/henne. Skrotnissarna lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av Skrotnissarna enligt personuppgiftslagen. Medlem ger genom att fylla i denna uppgift sitt samtycke till sådan databehandling och att Skrotnissarna får lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden till Medlem.

Fakturering
Vid fakturering av företag tillkommer en faktureringsavgift på 25kr per faktura.

Dopning
Skrotnissarna erhåller sig rätten att vid misstanke om användning av otillåtna preparat kräva av medlem att uppvisa ett negativt testresultat från läkare för att medlem ska få fortsätta träna hos Skrotnissarna.
Skrotnissarna har nolltolerans emot droger och otillåtna prestationshöjande preparat.

Frysning av avtal
Vid långtidssjukskrivning eller graviditet kan avtalet frysas. Detta kräver läkarintyg. Avtalet fryses i minst 1 månad och maximalt 6 månader per avtalsperiod. Därefter fortsätter avtalet att gälla. Frysningar av avtal görs ej i efterhand.

Identifiering
För att kunna teckna autogiroavtal med månadsbetalning måste den sökande ha ett svensk personnummer och kunna legitimera sig med ett giltligt svenskt idkort.


TILLÄGG TILL AVTALSBESTÄMMELSER FÖR KÖP VIA INTERNET

Ångerrätt
Vid köp via hemsidan gäller distansavtalslagen. Medlem som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) skriftligen via hemsidan meddela Skrotnissarna om han/hon ångrat sitt köp, medlem har då rätt att avsluta sitt medlemskap och få tillbaka eventuellt erlagt belopp för varor/tjänster. Detta under förutsättning att inpasseringskortet inte har aktiverats.

Reklamationsrätt
Vid köp via Skrotnissarna hemsida har medlem rätt att reklamera enligt vanliga konsumenträttsliga regler.

Leveransvillkor
Inpasseringstaggen kan hämtas på Skrotnissarnas anläggning På Bråtagatan 8 i Trosa under receptionens bemannade tider, eller skickas via post enl överenskommelse. Detta mot förmodan att köpet är godkänt.

Avtalstid
Avtal tecknade på mer än 1 månad med månadsbetalning via autogiro, dras i förskott den 28:e varje månad under avtalstiden. Efter avtalstiden fortlöper medlemskapet via autogiro månadsvis tills medlemmen avlutar sitt medlemsskap.

Giltighet av bestämmelserna
Medlemmen har på hemsidan godkänt att dessa bestämmelser ska gälla vid alla köp av Skrotnissanas varor och tjänster via internet.

Kontakt
info@skrotnissarna.se